1. Csjernyik János
2. Kevický Martin, Ing.
3. Manduch Milan, Ing. IM
4. Marczell Peter, Ing. GM
5. Mrážik Ľubomír, Ing. SIM
6. Štec Juraj, RNDr.
7. Veselý Pavol GM