// The Correspondence Chess Association of The Slovak Republic
Vitajte na stránke Združenia korešpondenčného šachu Slovenskej republiky.
The Correspondence Chess Association of the Slovak Republic
O nás

Združenie korešpondenčného šachu Slovenskej republiky vzniklo dňa 16.marca 1991 na ustanovujúcom zhromaždení zástupcov a bolo zaregistrované Min. vnútra SR 7.mája 1991. Dňom 1. januára 1993 Združenie nadobudlo kompetencie delegované ZKŠ ČSFR.
Združenie je záujmová organizácia korešpondenčných šachistov, pričom pod korešpondenčným šachom sa rozumie taký spôsob šachovej hry, pri ktorom si hráči zasielajú ťahy písomne. Ako nepolitická organizácia je založená na demokratických princípoch, je právnickou osobou so samostatnou právnou subjektivitou. Združenie zastupuje SR v medzinárodnej korešpondenčnej šachovej federácii (ICCF) od roku 1993. Orgánmi Združenia sú - zhromaždenie zástupcov, rada Združenia, predseda Združenia, revízna komisia Združenia a odborné komisie Združenia. Zhromaždenie zástupcov je vrcholným orgánom. Schádza sa raz za štyri roky. Volí predsedu, členov Rady a Revíznu komisiu. Rada je najvyšším orgánom Združenia počas volebného obdobia štyroch rokov. Má najmenej sedem členov. Činnosť Rady riadi predseda, ktorý je aj predsedom Rady. Dozor nad zachovávaním stanov, poriadkov a predpisov v činnosti Združenia vykonáva Revízna komisia. Odborné komisie Rady Združenia menuje Rada ako svoje pomocné orgány.
Majetok Združenia tvorí hmotný majetok, majetkové práva a finančný majetok. Zdrojom majetku Združenia sú: vklady jednotlivcov a kolektívov za účasť v súťažiach, dotácie štátných orgánov hlavne na športovú reprezentáciu SR, dary, podpory a iné príjmy. Združenie hospodári na základe schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok. Operatívnu správu majetku Združenia vykonáva hospodár, ktorý predkladá Rade správu o hospodárení. Kontrolu hospodárenia vykonáva Revízna komisia.
Hlavné ciele Združenia:
- vytvárať podmienky pre združovanie hráčov, organizátorov a podporovateľov KŠ v SR.
- organizovať, poriadať a riadiť súťaže jednotlivcov a kolektívov v KŠ v SR, hlavne majstrovstvá SR jednotlivcov a kolektívov a Slovenský pohár. Počítať osobný koeficient hráčov.
- rozvíjať vzťahy voči medzinárodnej korešpondenčnej federácii (ICCF), podielať sa na jej činnosti.
- spolupracovať so štátnymi orgánmi a inými subjektami v záujme rozvoja KŠ SR.
- spoluprácou s ICCF zabezpečiť účasť, zostaviť, podporovať a viesť reprezentačné družstvá v medzinárodných súťažiach, hlavne v MS a ME a zabezpečiť účasť jednotlivcov v MS a ME . Za úspešné výsledky zabezpečiť udelenie medzinárodných titulov, ocenení a výpočet klasifikácie ELO.
- vydávať informačné a metodické materiály za účelom informovania svojich členov.

CCA - SR | www.korsach.sk Created by © 2005 WebCreative.info + Dr. Helbich Ján | All rights reserved |