// The Correspondence Chess Association of The Slovak Republic
Vitajte na stránke Zdru?enia kore?ponden?ného ?achu Slovenskej republiky.
The Correspondence Chess Association of the Slovak Republic
Viete, ?e ...

24.10.2018

... je v niektorých turnajoch ICCF nový spôsob po?ítania ?asu?

24.10.2018

... je nový spôsob prihlasovania sa do turnajov ICCF?

16.09.2017

... od roku 2016 zaviedla ICCF dva nové medzinárodné tituly - kandidát majstra v kore?ponden?nom ?achu (CCE - Correspondence Chess Expert) a majstra v kore?ponden?nom ?achu (CCM - Correspondence Chess Master)? Normy sú pomerne nízko nastavené a je ove?a ?ah?ie ich splni? ako IM, SIM a GM. Na udelenie titulu ich musíte splni? v dvoch turnajoch.

01.10.2017

... od 1.10.2017 nezaplatíte za ?tart v sú?a?iach ICCF ani jedno euro? Pod?a rozhodnutia Rady Zdru?enia zaplatí v?etky náklady spojené s ú?as?ou slovenských hrá?ov v sú?a?iach ICCF z prostriedkov Zdru?enia.

Novinky

26.09.2020
SIM Ján Fe?o

Rada ZK? SR so zármutkom oznamuje, ?e d?a 26.9.2020 zomrel SIM Ján Fe?o vo veku 69 rokov (nar. 13.8.1951). V praktickom ?achu hrával dlhé roky za Geológ Ro??ava a Magnezit Jel?ava (v prv menovanom klube bol aj funkcionárom). V kore?ponden?nom ?achu odohral 56 turnajov (650 partií), dosiahol najvy??í rating 2507, v roku 2011 sa stal IM, v roku 2013 získal titul SIM, viackrát reprezentoval SR v Olympiáde aj v ME, v sú?a?iach jednotlivcov pravidelné hrával semifinále majstrovstva sveta, kandidátske turnaje ME a raz si zahral aj vo finále ME. ?es? jeho pamiatke!

02.09.2019
?achový kongres 2019 vo Vilniuse (Litva)

Po ro?nej prestávke som sa opä? zú?astnil kongresu ICCF, ktorý sa tentokrát uskuto?nil v hlavnom meste Litvy Vilniuse. Podrobnosti z rokovaní nájdete na stránke ICCF, kde sú v?etky návrhy na zmeny, o ktorých sa hlasovalo aj s výsledkami hlasovania. Pre slovenských hrá?ov boli udelené nové tituly - blaho?eláme! Na fotografii slávnostne preberám tituly IM z rúk prezidenta ICCF Erica Rucha.

IM Berza ?tefan
IM Jakub?in Milo?
CCM Brud?ák Jozef
CCM Ga?i Miroslav
CCM Hudák Du?an
CCM Klochá? Peter
CCM Rogos st. Ján
CCE Belák ?tefan
CCE ?arvaga Roman
CCE Jambrich Jaromír
CCE Me?ko Jozef
CCE Murín Pavol
CCE Zal?ík Václav

Najzaujímavej?ie výsledky kongresu:

 • Bolo zvolené nové vedenie ICCF v zlo?ení Eric Ruch, Michael Millstone, Jan Vosselman, Frank Geider, Russell Sherwood, Austin Lockwood, Paul Scott
 • Boli zru?ené v?etky ?enské sú?a?e (hlasovali sme proti) okrem Olympiády a Majstrovstiev sveta z dôvodu rovnosti pohlaví
 • Po zapracovaní na server budú povolené reklamácie výsledkov na základe 7-kame?ových koncoviek (doteraz 6-kame?ové)
 • Oficiálne bolo deklarované, ?e vzájomná pomoc hrá?ov v dru?stve je povolená
 • Nepre?iel návrh na zru?enie zón v ICCF, ?o znamená, ?e zostávajú Majstrovstvá Európy
 • ?tart 32. finále Majstrovstiev sveta bol presunutý z roku 2021 na rok 2020
 • ?tart 21. olympiády taktie? presunutý z roku 2021 na rok 2020
 • Vo v?etkých sú?a?iach bude povolené navrhovanie ?ahov (doteraz o tom rozhodoval poriadate?)
 • ?tart Majstrovstiev Európy dru?stiev nebude skôr ako v júni 2020
 • ?tart finále Majstrovstiev Európy jednotlivcov sa posúva z roku 2021 na rok 2020
 • Vo?by predstavite?ov Európskej zóny prebehnú emailom 16.9.-15.10.2019
 • V?etky národné sú?a?e musia dodr?iava? v?etky pravidlá ICCF (doteraz to bolo dobrovo?né)
 • Zva?ujú sa zmeny vo výpo?te ratingu, u? nieko?ko rokov vedúcim hrá?om neustále klesá rating. Vo FIDE je opa?ný trend.
Helbich

11.4.2019
Chessfriends Rochade 5171 30th anniversary invitational team tournament

Dostali sme pozvánku do prestí?nej sú?a?e dru?stiev poriadanej nemeckou federáciou Chessfriends Rochade 5171 so ?tartom 1.10.2019. Hrajú 10-?lenné tímy, po?adované elo po jednotlivých ?achovniciach: 1. >2450 2. >2450 3. 2400-2500 4. 2400-2500 5. 2350-2450 6. 2350-2400 7. 2300-2400 8. 2250-2350 9. 2250-2300 10. 2200-2300. Ak máte záujem reprezentova? Slovensko, prihláste sa do 31.5.2019 u Ing. Mandúcha. Zostavu spomedzi prihlásených záujemcov schva?uje Rada.

20.3.2019
43. Majstrovstvá sveta - semifinále

ICCF ?tartuje 20.6.2019 semifinále majstrovstiev sveta. Ak máte záujem si zahra? a sp??ate podmienky, prihláste sa na stránke ICCF do 5.5.2019.

Kvalifika?né podmienky pre ?tart v semifinále MS

 • ú?astníci finále MS
 • najmenej 50% bodov v kandidátskom turnaji MS
 • najmenej 60% bodov v semifinále MS
 • 1.-2. miesto vo ?tvr?finále MS
 • 3.-4. miesto alebo najmenej 60% vo finále svetového pohára
 • 3.-4. miesto alebo najmenej 60% vo finále Majstrovstiev Európy s priemerom najmenej 2451
 • 1.-2. miesto vo finále Majstrovstiev Európy s priemerom men?ím ako 2450
 • nominovaní hrá?i federáciou s elom > 2400
 • IM s ratingom najmenej 2500
 • SIM s ratingom najmenej 2450
 • GM s ratingom najmenej 2400
 • rating vy??í ako 2550

20.3.2019
II. ro?ník sú?a?e dru?stiev George D. Pyrich Memorial

1.6.2019 ?tartuje ?al?í ro?ník sú?a?e dru?stiev George D. Pyrich Memorial Team Tournament. Hrajú 6-?lenné tímy, hrá?i musia ma? ni??ie elo ako 2300. Hrá sa systémom Triple Block 700/50/50/5 (pozrite si ?o to znamená v príslu?nom ?lánku). Ak máte záujem reprezentova? Slovensko, prihláste sa do 30.4.2019 u Ing. Mandúcha. Zostavu spomedzi prihlásených záujemcov schva?uje Rada.

20.3.2019
Rating ICCF 2019/2

4.2.2019
VI. Dunajský pohár

30.4.2019 ?tartuje ?al?í ro?ník sú?a?e dru?stiev Dunajský pohár. Ak máte záujem reprezentova? Slovensko, prihláste sa do 10.3.2019 u Ing. Mandúcha. Potrebné elo na jednotlivé ?achovnice: 1. kat. 9 2451+, 2. kat. 8 2426+, 3. kat. 7 2401+, 4. kat. 6 2376+, 5. kat. 5 2351+ 6. kat. 4 2326+. Zostavu spomedzi prihlásených záujemcov schva?uje Rada.

22.1.2019
Nemecké pozývacie turnaje

19.6.2019 nemecká federácia ?tartuje sériu pozývacích turnajov. Ponúka nám ú?as? v?dy jedného hrá?a v nasledovných skupinách:

 • GGM08-A kat. 13 elo 2560+
 • GGM08-B kat. 13 elo 2560+
 • GaM05-B kat. 11 elo 2510+
 • GM08-A kat. 9 elo 2465+
 • GCM06-A kat. 7 elo 2415+
 • CCM-CCE03B kat. 3 elo 2315+

Ak máte záujem si zahra?, prihláste sa do 10.2.2019 u Ing. Mandúcha. Výber spomedzi prihlásených záujemcov schva?uje Rada.

26.12.2018
VI. Slovanský pohár

15.3.2019 ?tartuje ?al?í ro?ník sú?a?e dru?stiev Slovanský pohár. Ak máte záujem reprezentova? Slovensko, prihláste sa do 15.1.2019 u Ing. Mandúcha. Dru?stvo bude zostavené z 2 hrá?ov s elom vy??ím ako 2400, 2 s elom nad 2300 a 2 s elom nad 2200. Zostavu spomedzi prihlásených záujemcov schva?uje Rada.

23.12.2018
Prajeme Vám príjemné pre?itie sviatkov a úspe?ný nový rok 2019!

17.12.2018
Rating ICCF 2019/1

17.12.2018
43. Majstrovstvá sveta - ?tvr?finále

ICCF ?tartuje 20.3.2019 ?tvr?finále majstrovstiev sveta. Ak máte záujem si zahra? a sp??ate podmienky, prihláste sa do 6.2.2019 na stránke ICCF.

Kvalifika?né podmienky pre ?tart vo ?tvr?finále MS

 • najmenej 40% bodov v kandidátskom turnaji MS
 • najmenej 50% bodov v semifinále MS
 • 3.-4. miesto alebo najmenej 60% vo ?tvr?finále MS
 • ví?az majstrovskej skupiny (M)
 • najmenej 50% vo finále svetového pohára
 • 3.-4. miesto alebo najmenej 60% vo finále Majstrovstiev Európy
 • nominovaní hrá?i federáciou s elom <2400
 • IM s ratingom najmenej 2300
 • SIM s ratingom najmenej 2250
 • GM
 • rating vy??í ako 2500

17.12.2018
Majstrovstvá Európy 2019 - kandidátsky turnaj

ICCF ?tartuje 15.3.2019 kandidátsky turnaj majstrovstiev Európy. Ak máte záujem si zahra? a sp??ate podmienky, prihláste sa do 20.2.2019 na stránke ICCF.

Kvalifika?né podmienky pre ?tart v kandidátskom turnaji

 • hrá?i s ratingom vy??ím ako 2500 v ?ase prihlá?ky
 • GM
 • SIM s ratingom najmenej 2400
 • IM s ratingom najmenej 2450
 • ú?astníci polofinále majstrovstiev Európy 68 a 69, ktorí dosiahli najmenej 55% bodov
 • 1.-2. miesto v semifinále majstrovstiev Európy po 1.1.2014
 • ú?astníci finále majstrovstiev Európy, ktorí dosiahli najmenej 45% bodov
 • ú?astníci kandidátskeho turnaja majstrovstiev Európy, ktorí dosiahli najmenej 55% bodov

17.12.2018
Aktuálny preh?ad dr?ite?ov titulov CCM a CCE

24.11.2018
EU Amateur Cup

Prihláste sa do novej trojetapovej sú?a?e Európsky pohár amatérov. V prvej etape sa mô?ete prihlási? do 31.12.2018 do neobmedzeného po?tu skupín, jedinou podmienkou je elo men?ie ako 2000 v poslednej elo listine. Turnaj za?ína 10.2.2019 a hrá sa novým systémom Triple Brain, prvá etapa trvá najviac 350 dní.

24.10.2018
Rating ICCF 2018/4

18.10.2018
Nový spôsob po?ítania spotreby ?asu v niektorých turnajoch ICCF - Triple Block System

Ur?ite ste zaregistrovali, ?e v poslednom ?ase sa ?oraz ?astej?ie vyskytujú turnaje ICCF, kde sa spotreba ?asu meria novým systémom Triple Block System (TriBl), ktorý bol schválený na kongrese pred dvoma rokmi.

V ?om je jeho hlavná výhoda? Umo??uje presne ur?i? termín ukon?enia turnaja, pri?om nie sú potrebné odhady neukon?ených partií. To má obrovský význam pri postupových viackolových sú?a?iach (Liga majstrov, Majstrovstvá sveta, rôzne pohárové sú?a?e, ...) ?al?ou významnou výhodou je mo?nos? naplánova? si spotrebu ?asu ove?a flexibilnej?ie ako doteraz.

V ?om spo?ívajú hlavné rozdiely oproti be?nej spotrebe ?asu?

 • Neplatí pravidlo, ?e musíte potiahnu? do 40 dní
 • Neplatí pravidlo o dvojnásobnej spotrebe ?asu po 20. dni rozmý??ania
 • Nie je mo?né ?erpa? dovolenku
 • Po vykonaní ?ahu sa nezaokrúh?uje ?as na celý de? smerom nahor, zostáva ako pri hre za ?achovnicou s presnos?ou na dni, hodiny, minúty a sekundy
 • Nikdy sa partie neodhadujú, preto?e v?etky skon?ia v stanovenom termíne

Ako to teda funguje? Na za?iatku turnaja usporiadate? rozhodne ako dlho bude turnaj trva? a server na základe toho pridá ka?dému hrá?ovi ?as pod?a troch parametrov (po?iato?ný stav hodín, po?iato?ná banka ?asu a prírastok po ?ahu). Naj?astej?ie sa budú zrejme hra? turnaje uvedené v tabu?ke:

Trvanie turnajaPo?iato?ný stav hodínPo?iato?ná banka ?asuPrírastok po ?ahu
350 dní (pribli?ne rok)50 dní75 dní1 de?
700 dní (2 roky)50 dní50 dní5 dní
1100 dní (3 roky)50 dní50 dní9 dní

Rozhodujúci je stav hodín, ke? ste na ?ahu, ?as sa priebe?ne zmen?uje. Ke? vykonáte ?ah, pripo?íta sa Vám pri prvých 50 ?ahoch prírastok. Pri ?al?ích ?ahoch sa u? ?as nezvy?uje. Je tu jedno pravidlo ? stav hodín nemô?e by? vä??í ako 50 dní, vtedy sa prírastok pripo?ítava do banky ?asu. To je taká zásobáre?, z ktorej si mô?ete presunú? ?ubovo?né mno?stvo ?asu do stavu hodín a? do jeho vy?erpania, pri?om stav hodín nesmie presiahnu? 50 dní. Ako som spomínal, rozhodujúci je stav hodín, ke? klesne na nulu, prehrávate partiu na ?as. Týmto je zabezpe?ené v?asné ukon?enie partie, napríklad v turnaji trvajúcom 350 dní mô?ete najviac spotrebova? 50 dní z po?iato?ného stavu hodín + 75 dní z po?iato?ného stavu banky ?asu a 50 krát jeden de? z prírastkov za vykonané ?ahy. Spolu teda 50 + 75 + 50 = 175 dní, tak isto Vá? súper a partia skon?í najneskôr za 175 + 175 = 350 dní.

Verím, ?e si rýchlo zvyknete na tento progresívny systém, ktorý sa v sú?asnosti e?te stále testuje a mo?no sa v budúcnosti e?te upraví. Myslím si, ?e uvítate fakt, ?e súper nebude môc? zbyto?ne na?ahova? partiu a odklada? tým ukon?enie turnaja.

9.9.2018
Zápas Európa - Anglicko

ICCF ?tartuje 1.11.2018 priate?ský zápas Európa - Anglicko na 100 alebo 120 ?achovniciach. Ka?dý hrá? hrá dve partie s ?asovou kontrolou 40 dní na 10 ?ahov. Ka?dá federácia má právo nominova? 4 hrá?ov. Ak máte záujem si zahra?, hláste sa u Ing. Mandúcha do 20.9.2018. Rada spomedzi prihlásených hrá?ov nominuje 4.

16.5.2018
Nový spôsob prihlasovania sa do turnajov ICCF

Upozor?ujeme Vás na nový spôsob ako sa prihlási? do turnajov ICCF. Doteraz ste sa prihlasovali prostredníctvom Ing. Kevického alebo Ing. Mandúcha, odteraz je nutné sa prihlási? priamo na stránke ICCF. Uvádzame podrobnej?í návod, ako to urobi? - postupne sa preklikávate cez :

 • "My registrations"
 • "Register for an event"

 • Tu sa Vám zobrazia v?etky turnaje, do ktorých sa mô?ete prihlási? (napríklad ICCF Veterans Cup 11). Ak Vás zaujímajú nejaké podrobnosti o turnaji, stla?te "More informations", inak stla?te "Enter"

 • Zobrazia sa kvalifika?né podmienky - Qualification requirements (napr. narodení 1.9.1958 a skôr) a do prázdneho obd??nika napí?ete dôvod Va?ej kvalifikácie - Qualification reason(napr. dátum narodenia)

 • "Next"
 • "Register via national federation". A? teraz sa naozaj prihlá?ka odo?le, doteraz mô?ete proces prihlasovania kedyko?vek preru?i?. O úspe?nom zaslaní prihlá?ky dostanete email a zárove? je o tom informovaný delegát ICCF (Ing. Kevický alebo Ing. Mandúch), ktorí musia Va?u prihlá?ku potvrdi?. V prípade, ?e turnaj je spoplatnený, Vás budú kontaktova? a dohodnú spôsob platby. Zatia? sú turnaje ICCF pre ?lenov na?ej federácie bezplatné. Po úspe?nej prihlá?ke uvidíte po kliknutí na "My registrations" zoznam turnajov, do ktorých ste sa prihlásili.

25.3.2018
Noví dr?itelia titulov

Blaho?eláme novým dr?ite?om titulu CCE Correspondence Chess Expert!

 • Berza, ?tefan
 • Hudák, Du?an
 • Zal?ík, Václav

Slovensko má prvého dr?ite?a titulu CCM Correspondence Chess Master! Blaho?eláme!

 • Klochá?, Peter

25.03.2018
Russia 25

Ruská federácia ?tartuje 15.5.2018 trojetapovú sú?a? na po?es? 25. výro?ia zalo?enia Ruskej federácie kore?ponden?ného ?achu. Hrá?i s elom vy??ím ako 2400 a dr?itelia titulov SIM a GM majú právo sa prihlási? priamo do semifinále. Základné skupiny budú ma? 11 ú?astníkov, do semifinále postupujú prví dvaja, prihlási? sa mô?e ka?dý, bez oh?adu na rating. Hrá sa zrýchleným tempom 10 ?ahov za 30 dní. Ak máte záujem si zahra?, hláste sa u Ing. Mandúcha do 17.4.2018.

10.03.2018
Rating ICCF 2018/2

8.3.2018
42. Majstrovstvá sveta - semifinále

ICCF ?tartuje 20.6.2018 semifinále majstrovstiev sveta. Ak máte záujem si zahra? a sp??ate podmienky, hláste sa u Ing. Mandúcha do 10.5.2018.

Kvalifika?né podmienky pre ?tart v semifinále MS

 • ú?astníci finále MS
 • najmenej 50% bodov v kandidátskom turnaji MS
 • najmenej 60% bodov v semifinále MS
 • 1.-2. miesto vo ?tvr?finále MS
 • 3.-4. miesto alebo najmenej 60% vo finále svetového pohára
 • 3.-4. miesto alebo najmenej 60% vo finále Majstrovstiev Európy s priemerom najmenej 2451
 • 1.-2. miesto vo finále Majstrovstiev Európy s priemerom men?ím ako 2450
 • nominovaní hrá?i federáciou s elom > 2400
 • IM s ratingom najmenej 2500
 • SIM s ratingom najmenej 2450
 • GM s ratingom najmenej 2400
 • rating vy??í ako 2550

24.1.2018
Noví dr?itelia titulov CCE

Blaho?eláme novým dr?ite?om titulu CCE Correspondence Chess Expert!

 • Brud?ák, Jozef
 • Jakub?in, Milo?
 • Klochá?, Peter

24.1.2018
Majstrovstvá Európy 2018 - kandidátsky turnaj

ICCF ?tartuje 15.3.2018 kandidátsky turnaj majstrovstiev Európy. Ak máte záujem si zahra? a sp??ate podmienky, hláste sa u Ing. Mandúcha do 18.2.2018.

Kvalifika?né podmienky pre ?tart v kandidátskom turnaji

 • hrá?i s ratingom vy??ím ako 2500 v ?ase prihlá?ky
 • GM
 • SIM s ratingom najmenej 2400
 • IM s ratingom najmenej 2450
 • ú?astníci polofinále majstrovstiev Európy 68 a 69, ktorí dosiahli najmenej 55% bodov
 • 1.-2. miesto v semifinále majstrovstiev Európy po 1.1.2014
 • ú?astníci finále majstrovstiev Európy, ktorí dosiahli najmenej 45% bodov
 • ú?astníci kandidátskeho turnaja majstrovstiev Európy, ktorí dosiahli najmenej 55% bodov

4.1.2018
42. Majstrovstvá sveta - ?tvr?finále

ICCF ?tartuje 20.3.2018 ?tvr?finále majstrovstiev sveta. Ak máte záujem si zahra? a sp??ate podmienky, hláste sa u Ing. Mandúcha do 31.1.2018.

Kvalifika?né podmienky pre ?tart vo ?tvr?finále MS

 • najmenej 40% bodov v kandidátskom turnaji MS
 • najmenej 50% bodov v semifinále MS
 • 3.-4. miesto alebo najmenej 60% vo ?tvr?finále MS
 • ví?az majstrovskej skupiny (M)
 • najmenej 50% vo finále svetového pohára
 • 3.-4. miesto alebo najmenej 60% vo finále Majstrovstiev Európy
 • nominovaní hrá?i federáciou s elom <2400
 • IM s ratingom najmenej 2300
 • SIM s ratingom najmenej 2250
 • GM
 • rating vy??í ako 2500

4.1.2018
42. Majstrovstvá sveta - ?tvr?finále

ICCF ?tartuje 20.3.2018 ?tvr?finále majstrovstiev sveta. Ak máte záujem si zahra? a sp??ate podmienky, hláste sa u Ing. Mandúcha do 31.1.2018.

Kvalifika?né podmienky pre ?tart vo ?tvr?finále MS

 • najmenej 40% bodov v kandidátskom turnaji MS
 • najmenej 50% bodov v semifinále MS
 • 3.-4. miesto alebo najmenej 60% vo ?tvr?finále MS
 • ví?az majstrovskej skupiny (M)
 • najmenej 50% vo finále svetového pohára
 • 3.-4. miesto alebo najmenej 60% vo finále Majstrovstiev Európy
 • nominovaní hrá?i federáciou s elom <2400
 • IM s ratingom najmenej 2300
 • SIM s ratingom najmenej 2250
 • GM
 • rating vy??í ako 2500
 • najmenej 40% bodov v kandidátskom turnaji MS
 • najmenej 50% bodov v semifinále MS
 • 3.-4. miesto alebo najmenej 60% vo ?tvr?finále MS
 • ví?az majstrovskej skupiny (M)
 • najmenej 50% vo finále svetového pohára
 • 3.-4. miesto alebo najmenej 60% vo finále Majstrovstiev Európy
 • nominovaní hrá?i federáciou s elom <2400
 • IM s ratingom najmenej 2300
 • SIM s ratingom najmenej 2250
 • GM
 • rating vy??í ako 2500
 • 4.1.2018
  Zápas Rusko - svet na po?es? zosnulého Georga Pyricha

  ICCF v spolupráci s ruskou federáciou poriada priate?ský zápas na 100 ?achovniciach. ?tart 20.3.2018. Ka?dá federácia má mo?nos? delegova? 2 hrá?ov, záujemcovia hláste sa u Ing. Mandúcha do 25.1.2018. Rada následne schváli nomináciu.

  • 15 ?achovníc s ratingom 2500+
  • 20 ?achovníc s ratingom 2400-2499
  • 20 ?achovníc s ratingom 2300-2399
  • 20 ?achovníc s ratingom 2200-2299
  • 10 ?achovníc s ratingom 2100-2199
  • 15 ?achovníc s ratingom 2099-

  4.1.2018
  Preh?ad ú?asti slovenských hrá?ov v turnajoch ICCF

  Ing. Kevický zverejnil ako ka?doro?ne aktualizovaný zoznam ú?asti na?ich hrá?ov v turnajoch ICCF v roku 2017. Nájdete na ICCF 2017.

  4.1.2018
  4. pohár federácie Peru

  Federácia Peru ?tartuje 28.2.2018 4. pohár na po?es? Alfreda Cillóniza. Sú?a? je trojetapová, v prvej etape si mô?e zahra? ktoko?vek v skupinách po 7 hrá?ov. Ú?astnícky poplatok 7 EUR. Ak máte záujem si zahra?, hláste sa u Ing. Mandúcha do 20.2.2018. Cena pre ví?aza finále 1000 EUR.

  4.1.2018
  42. Majstrovstvá sveta - ?tvr?finále

  ICCF ?tartuje 20.3.2018 ?tvr?finále majstrovstiev sveta. Ak máte záujem si zahra? a sp??ate podmienky, hláste sa u Ing. Mandúcha do 31.1.2018.

  Kvalifika?né podmienky pre ?tart vo ?tvr?finále MS

  • najmenej 40% bodov v kandidátskom turnaji MS
  • najmenej 50% bodov v semifinále MS
  • 3.-4. miesto alebo najmenej 60% vo ?tvr?finále MS
  • ví?az majstrovskej skupiny (M)
  • najmenej 50% vo finále svetového pohára
  • 3.-4. miesto alebo najmenej 60% vo finále Majstrovstiev Európy
  • nominovaní hrá?i federáciou s elom <2400
  • IM s ratingom najmenej 2300
  • SIM s ratingom najmenej 2250
  • GM
  • rating vy??í ako 2500

  4.1.2018
  Pozývacie turnaje nemeckej federácie

  Nemecká federácia ?tartuje 19.6.2018 sériu pozývacích turnajov, v ktorých nám ponúkla mo?nos? nominova? hrá?ov. Ak máte záujem a sp??ate podmienky ratingu (predpoklad 2018/2), hláste sa u Ing. Mandúcha do 31.1.2018. Rada následne schváli nomináciu.

  • GM04-A kategória 12 elo 2515+ 1 hrá?
  • GM07-D kategória 7 elo 2415+ 1 hrá?
  • GCM05-D kategória 5 elo 2365+ 1 hrá?
  • CCM-CCE02B kategória 3 elo 2315+ 1 hrá?
  • CCM-CCE02D kategória 0 elo 2240+ 1 hrá?
  • BdF Diam 09 kategória 3 elo 2310+ 1 hrá?ka
  • BdF Sma 09 kategória - elo 1900- 2 hrá?i

  10.11.2017
  Zomrel Alexej Lelenko

  S hlbkou ?útos?ou Vám oznamujeme, ?e 10.11.2017 nás opustil ná? dlhoro?ný kamarát, reprezentant SIM Alexej Lelenko. ?es? jeho pamiatke!

  15.10.2017
  Prvé ví?azstvo slovenského hrá?a v polofinále ME dru?stiev

  Rogos(SVK, 2492) - Claridge(WLS, 2352)
  1.d4 d5 2.c4 c6 3.Jc3 e6 4.Jf3 dxc4 5.a4 Sb4 6.e3 b5 7.Sd2 a5 8.axb5 Sxc3 9.Sxc3 cxb5 10.b3 Sb7 11.bxc4 b4 12.Sb2 Jf6 13.Sd3 Jbd7 14.O-O O-O 15.Jd2 Dc7 16.Sc2 h6 17.f3 e5 18.Kh1 Vfe8 19.d5 Jb6 20.Sd3 De7 21.f4 exf4 22.Vxf4 Dxe3 23.Vf3 1-0

  01.10.2017
  V?etky turnaje ICCF zadarmo!

  Výborná správa pre v?etkých priaznivcov kore?ponden?ného ?achu na Slovensku. Rada Zdru?enia rozhodla, ?e v období od 1.10.2017 do 31.12.2018 uhradí v?etky náklady spojené so ?tartom slovenských hrá?ov v sú?a?iach ICCF. Znamená to, ?e sa sta?í prihlási? a nemusíte uhrádza? ?tartovné. Veríme, ?e to prispeje k vä??ej ú?asti na?ich hrá?ov. Vyu?ite túto ve?korysú ponuku! Prihlá?ky do v?etkých sú?a?í prijíma Ing. Kevický.


  27.09.2017
  Tematické turnaje ICCF

  Vyu?ite mo?nos? odskú?a? si nové zahájenia bez rizika straty ratingu. Turnaje sa hrajú dvojkolovo, s ka?dým súperom jednu partiu bielymi a jednu ?iernymi, hra? sa za?ína od zadefinovanej pozície. Ví?azi základného kola postupujú do finále. Partie sa neposielajú na výpo?et ratingu. Prihlá?ky prijíma Ing. Kevický.Aktuálne je mo?né sa prihlási? do nasledovných turnajov:

  • WSTT/SEA B90 Sicílska, anglický útok, 5 hrá?ov, 8 partií - 1 e4 c5 2 Jf3 d6 3 d4 cxd4 4 Jxd4 Jf6 5 Jc3 a6 6 Se3
  • WSTT/RD C42 Ruská, 5 hrá?ov, 8 partií - 1 e4 e5 2 Jf3 Jf6
  • WSTT/KID E97 Krá?ovská indická, 5 hrá?ov, 8 partií - 1 d4 Jf6 2 c4 g6 3 Jc3 Sg7 4 e4 d6 5 Jf3 0-0 6 Se2 e5 7 0-0 Jc6 8 d5 Je7
  • WSTT/GD D80 Grünfeldova indická, 5 hrá?ov, 8 partií - 1 d4 Jf6 2 c4 g6 3 Jc3 d5
  • WSTT/6/17 D00 Blackmar-Diemer Gambit, 7 hrá?ov, 12 partií, zahájenie 1.11.2017 - 1 d4 d5 2 e4 dxe4 3 Jc3 Jf6 4 f3
  • WSTT/7/17 B70 Sicílska, dra?í variant, 7 hrá?ov, 12 partií, zahájenie 15.12.2017 - 1 e4 c5 2 Jf3 d6 3 d4 cxd4 4 Jxd4 Jf6 5 Jc3 g6
  • WSTT/1/18 E81 Krá?ovská indická, variant Sämischa, 6 hrá?ov, 10 partií, zahájenie 15.1.2018 - 1 d4 Jf6 2 c4 g6 3 Jc3 Sg7 4 e4 d6 5 f3

  24.09.2017
  22. Svetový pohár ICCF

  ICCF vypísala ?al?í ro?ník populárnej sú?a?e. Vyu?ite mo?nos? ma? ?ancu zahra? si so silnými súpermi u? v kvalifikácii! Prihláste sa u Ing. Kevického do 5.11.2017, turnaj sa za?ne 15.12.2017.

  22.09.2017
  Slovenskí hrá?i vo vrcholových turnajoch jednotlivcov ICCF

  20.09.2017
  Finále 11. MS ?ien a semifinále 12. MS ?ien

  Do 1.11.2017 sa mô?ete prihlási? do majstrovstiev sveta ?ien. Finále má právo hra? LGM Hulecová, semifinále v?etky dr?ite?ky titulov LIM, LGM, prípadne ?eny s fixným ratingom vy??ím ako 2100 (LGM Karasová, LGM Luká?ová, LIM Pl?ková). Okrem nich má federácia právo nominova? jednu hrá?ku. V prípade Vá?ho záujmu sa hláste u Ing. Manducha (manduchm@korsach.sk).

  20.09.2017
  Turnaj FINJUB-55 Jubilee

  Do 15.10.2017 sa e?te mô?ete prihlási? do turnaja poriadaného fínskou federáciou. Turnaj je trojstup?ový - základné kolo, semifinále a finále. Priamo do semifinále majú právo prihlási? sa hrá?i s elom > 2300. Základné kolo sa hrá v skupinách po 7 hrá?ov, turnaj sa za?ína 1.11.2017, ?as na rozmý??anie je 40 dní na 10 ?ahov, vstupný poplatok 12 EUR je mo?né uhradi? cez PayPal (olavi.riikonen@elisanet.fi) alebo bankovým prevodom (IBAN: FI20 2065 1800 0794 65). Organizátor je Olli Ylönen, email: olli.ylonen@hotmail.com, ktorému za?lite prihlá?ku a informáciu o platbe. On Vám spätne potvrdí registráciu.

  19.09.2017
  Finále 15. slovenského pohára

  Po dvoch rokoch bojov sa skon?ilo finále 15. slovenského pohára. Ví?azom sa stal Franti?ek Tunega pred Miroslavom Ga?im a Jánom Solárom

  19.09.2017
  Pripravuje sa priate?ský zápas proti Rusku

  V prípade Vá?ho záujmu reprezentova? Slovensko v prestí?nom zápase kontaktujte pána ?ipku.

  17.09.2017
  Liga ?ampiónov 2017

  Slovensko reprezentujú tri dru?stvá. V lige A East Slovakia Chess v zostave Fenes, Marek, Lelenko, Ga?i, v lige B1 Termosat Chessfriends Rogos, Fe?o, Kevický, Rogos st. a v lige C1 Chess Club Travertin 2 Pl?ková, Brud?ák, Solár, Tyle?ek

  15.09.2017
  Výsledky reprezenta?ných dru?stiev

  Bohu?ia?, predchádzajúce obdobie nemô?eme hodnoti? ako úspe?né. Tesne nám u?iel postup do finále Olympiády a aj do finále Majstrovstiev Európy. Tak?e po dlhom ?ase nemáme ?iadne dru?stvo vo finálových bojoch. Zostáva len veri?, ?e aktuálne reprezentácie zabojujú o postup v obidvoch sú?a?iach. Napriek neúspechu je potrebné vyzdvihnú? výborné výsledky Rogosa, Poláka a Ga?iho, ktorí vyhrali svoje ?achovnice. ?eny v 10. Olympiáde skon?ia v strede tabu?ky napriek výbornému výkonu Lacovej na 4. ?achovnici

  Kvalifikácia 20. Olympiády

  • 1. Rogos +3 (1.)
  • 2. Polakovi? 0 (5.)
  • 3. Fe?o +2 (3.)
  • 4. Manduch -1 (6.)
  • 5. Polák +2 (1.)
  • 6. Me?ko +1 (5.)

  Kvalifikácia 21. Olympiády

  • 1. Rogos
  • 2. Fe?o
  • 3. Polakovi?
  • 4. Ga?i
  • 5. Manduch
  • 6. Me?ko

  Finále 10. Olympiády ?ien

  • 1. Karasová -1 (2 neukon?ené)
  • 2. Luká?ová +1
  • 3. Pl?ková / Bla?ejová 0 (2)
  • 4. Lacová +6

  Finále 9. Majstrovstiev Európy

  • 1. Hefka -2 (11.)
  • 2. Trembeckí 0 (6.)
  • 3. Marczell/Veselý 0 (7.)
  • 4. Kolesár 0 (7.)
  • 5. Rogos 0 (6.)
  • 6. Pa?ko 0 (7.)
  • 7. Drugda -1 (11.)
  • 8. Helbich +2 (4.)

  Semifinále 10. Majstrovstiev Európy

  • 1. Eiben +1 (3.)
  • 2. ?avajda +2 (2.)
  • 3. Fe?o -1 (8.)
  • 4. Csjernyik +2 (3.)
  • 5. Würschner -1 (8.)
  • 6. Me?ko -1 (8.)
  • 7. Ga?i +3 (1.)
  • 8. Gábri? 0 (7.)

  Semifinále 11. Majstrovstiev Európy

  • 1. Pa?ko
  • 2. Kolesár
  • 3. Helbich
  • 4. Rogos
  • 5. ?avajda
  • 6. Fe?o
  • 7. Eiben
  • 8. Polakovi?

  15.09.2017
  Rating ICCF 2017/4

  14.09.2017
  10. majstrovstvá sveta ?ien

  Mladá slovenská ?achistka Slavomíra Hulecová vybojovala pre Slovensko mimoriadny úspech, ke? vo finále majstrovstiev sveta ?ien obsadila 3. miesto. Týmto výsledkom zárove? dosiahla udelenie titulu LGM. Srde?ne blaho?eláme!

  14.09.2017
  70. kongres ICCF

  Tohtoro?ný kongres sa uskuto?nil v d?och 3.-8.9.2017 v bulharskej Albene. Prvýkrát boli na webe ICCF dopredu sformulované otázky, o ktorých sa bude hlasova?. Výrazne to zvý?ilo rýchlos? a výkonnos? kongresu, ke??e vä??ina delegátov pri?la u? dobre pripravená, s jasným názorom na hlasovanie. Diskuzia potom bola krat?ia a zameraná na vyjasnenie si niektorých nejasností. Podrobný program si mô?ete pozrie? na stránke ICCF. Výsledky hlasovania zhrnul prezident ICCF Eric Ruch v príspevku na stránke ICCF (adopted = prijaté, defeated = zamietnuté). Za Slovensko sa ako delegát zú?astnil Ján Helbich a medaily si pri?la prevzia? Slavomíra Hulecová.

  Najzaujímavej?ie body rokovania :

  • Slovensko má dve nové ve?majsterky LGM Eva Karasová a LGM Slavomíra Hulecová. Blaho?eláme!
  • Novým ?lenom ICCF sa stala Indonézia, naopak bolo vylú?ené Tunisko z dôvodu neplatenia príspevkov.
  • Boli schválené finan?né a auditorské správy bez pripomienok.
  • Ka?dá federácia má od roku 2018 právo poriada? na servri zadarmo turnaje s 210 partiami (doteraz bolo 105 partií) = 2 turnaje s 15 hrá?mi.
  • Bol zamietnutý návrh na integrovanie ?achu 960 do titulov ICCF (je to predsa len iná disciplína).
  • Od druhého ?tvr?roku sa po novom po?íta rating hrá?ov a normy na získanie titulov. Bolo kon?tatované, ?e e?te nie je mo?né vyhodnoti? prínos vzh?adom na krátkos? ?asu.
  • Hrá?i, ktorí splnia tituly CCM a CCE si mô?u potvrdenie o ich splnení stiahnu? zo stránky ICCF a na vlastné náklady kúpi? aj medailu priamo od výrobcu. Podrobnosti budú zverejnené na stránke ICCF.
  • Bol schválený rozpo?et na ?al?í rozvoj servru ICCF.
  • Na zasadnutí európskej zóny sa diskutovalo o nesprávnom postupovom k?ú?i do finále majstrovstiev Európy dru?stiev. Na úkor Slovenska a Ukrajiny postúpili ?esko a Anglicko s ove?a hor?ími výsledkami z inej skupiny. Vyjadrili sme nespokojnos? a po?iadali o férovej?ie pravidlá do budúcnosti (u? v tohtoro?ných ME sú zapracované). Angli?ania naopak sa cítili ukrivdení, ?e si pod?a pravidiel vybojovali postup a zo v?etkých strán ich bombardovali, ?e ten postup je nefér. Predseda zóny Marco Caressa, ktorý problém spôsobil, sa kongresu nezú?astnil, jeho zástupca Sergey Grodzensky e?te pred ?tartom finále navrhol, aby sa po?et zú?astnených krajín roz?íril o Slovensko a Ukrajinu, ?o podporil aj prezident ICCF Eric Ruch. Bohu?ia? Anglicko a ?vaj?iarsko s tým nesúhlasilo a my hráme len semifinále.
  • Nie je jasné, kde sa uskuto?nia ?al?ie kongresy, ke??e neboli podané ?iadne ?iadosti. Neoficiálne záujem prejavila Ju?ná Afrika 2018, Anglicko 2019 a USA 2020

  Zmeny v pravidlách :

  • Kapitán mô?e by? kapitánom iba jedného dru?stva v danej skupine
  • Predl?uje sa termín na zaslanie analýzy na odhad partie zo 7 na 14 dní. V prípade nezaslania odhadu nebude automaticky partia ozna?ená ako prehraná, ale bude daná za remízu (samozrejme ak súper nepo?aduje výhru)
  • Nebola schválená mo?nos? pou?i? tablebase 7-kame?ové na ukon?enie partie (platia stále 6-kame?ové tablebase).
  • Bolo v?ak schválené zru?nie pravidla 50 ?ahov pre pozície so 7 kame?mi (niektoré pozície vy?adujú a? viac ako 500 ?ahov na dôkaz o výhre).
  • Po odohratí 10 ?ahov od ponuky remízy je mo?né ju znovu ponúknu?.

  30.08.2017
  Zomrel Standa Kuchy?a

  S hlbkou ?útos?ou Vám oznamujeme, ?e 25.8.2017 nás opustil ná? dlhoro?ný webmaster stránky www.korsach.sk Standa Kuchy?a. ?es? jeho pamiatke!

  30.06.2017
  Semifinále ME na rok 2017

  Vedúci byra europských turnajov, pán Madonia Leonardo vypisuje SEMIFINÁLE ME jednotlivcov pre rok 2017, ktorého skupiny budú ?tartova? 20. septembra 2017.

  Podrobnosti sú zverejnené na stránke www.iccf.com. Pod?a týchto propozícií mô?u ?tartova? v?etci hrá?i s ELO vy??ím ako 2300.

  Prihlá?ky najpozdej?ie do 7. septembra 2017 prijíma pán Ing. Mandúch ? adresa: manduchm@korsach.sk

  07.06.2017
  Kandidátský turnaj 37. MS

  ICCF vypísala 37. Kandidátsky turnaj MS jednotlivcov hraný webserverom pre rok 2017 so ?tartom jednotlivých skupín 20.9.2017..

  Podrobnosti sú zverejnené na stránke www.iccf.com

  Prihlá?ky najpozdej?ie do 30. júla 2017 prijíma pán Ing. Mandúch ? adresa: manduchm@korsach.sk

  05.04.2017
  Aktualizované Elo ICCF Platné od 1.4.2017
  TOP 20 na?ích aktívných hrá?ov:

  1. 950194 GM VeselĂ˝, Pavol 2583
  2. 950055 GM Hefka, VladimĂ­r 2564
  3. 950321 SIM Paško, Peter 2541
  4. 950268 SIM Fenes, Ladislav 2532
  5. 950297 SIM Kolesar, Marek 2528
  6. 950334 SIM TrembeckĂ­, Lubos 2519
  7. 950295 SIM Helbich, Ján 2516
  8. 950095 SIM Drugda, Miloš 2493
  9. 950042 SIM PrĂ­vara, Igor 2493
  10. 950306 SIM Rogos, Ján 2492
  11. 950263 SIM Csjernyik, Ján 2487
  12. 950003 SIM ÄŚavajda, Ivan 2470
  13. 950160 SIM Eiben, Pavel 2461
  14. 950053 SIM FeÄŤo, Ján 2461
  15. 950238 SIM Marek, Stanislav 2458
  16. 950041 SIM PolakoviÄŤ, Pavol 2454
  17. 950192 SIM WĂĽrschner, Miroslav 2431
  18. 950339  Polák, Vratko 2428
  19. 950240 SIM Lelenko, Alexej 2424
  20. 950028 GM LanÄŤ, Alois 2422

  05.04.2017
  10. SVETOVÝ POHÁR VETERÁNOV

  ICCF vypísala nový u? 10. ro?ník ob?úbeného svetového pohára veteránov ?tart predkola sa predpokladá 1.9.2017.

  Podrobnosti sú zverejnené na stránke www.iccf.com

  Prihlá?ky posielajte od 1.6.2017 tradi?ne, t.j. vypísaním a odoslaním formuláru pre medzinárodné kore?pon?né turnaje ? uzávierka prihlá?ok je do 31.7.2017. Vklad je 12,0 EUR za jednu skupinu

  20.03.2017
  ICCF vypísala Semifinále 41.MS jednotlivcov pre rok 2017 so ?tartom 20.6.2017

  Právo ú?asti:

  • ú?astníci finále MS jednotlivcov (ak nemajú vy??iu kvalifikáciu)
  • ú?astnící kandidátskych turnajov (CT), ak získali aspo? 50 % mo?ných bodov (ak nemajú vy??iu kvalifikáciu)
  • ú?astníci semifinále MS jednotlivcov, ak získali aspo? 60 % mo?ných bodov
  • hrá?i, ktorí obsadili 1.-2.miesto v predkole MS jednotlivcov (Preliminaries)
  • ú?astníci finále Svetového pohára, ak získali aspo? 60 % mo?ných bodov
  • ú?astníci finále zóny ICCF s kat. 9, ak získali aspo? 60 % mo?ných bodov
  • hrá?i, ktorí obsadili vo finále zóny ICCF s kat. 8 alebo ni??ou 1.-2. miesto
  • hrá?i s titulom GM a min. ratingom 2400
  • hrá?i s titulom SIM a min. ratingom 2450
  • hrá?i s titulom IM a min. ratingom 2500
  • hrá?i bez titulu s min. ratingom 2550

  Prihlá?ky zasielajte najpozdej?ie do 10.5.2017 na adresu: manduchm@korsach.sk.

  8.3.2017
  Zdru?enie kore?ponden?ného ?achu SR vypisuje:
  Nový ro?ník majstrovstiev Slovenska jednotlivcov:

  Hra bude prebieha? pomocou "Server iccf".
  Zú?astni? sa mô?e ka?dý záujemca - BEZ POPLATKU.

  1. 23. finále za ú?asti 13 a? 15 hrá?ov
   právo ú?asti majú hrá?i, ktorí sa umiestnili na 1. a? 6 mieste v 22. finále
   - ví?azi polofinálových skupín
   - hrá?i s ELO nad 2400 pod?a výberu Rady
   Cený fond finále je 1500 EUR rozdelený pod?a umiestnenia (500, 400, 300, 200, 100)
  2. 24. polofinále v skupinách po 13 hrá?ov
   právo ú?asti majú hrá?i na 2 a? 5 mieste z posledného ro?níka polofinále
   ví?azi ?trv?finálových skupín a hrá?i z 22. finále, ktorí si neudr?ali ú?as? vo finále
   - hrá?i s ELO nad 2300 pod?a výberu Rady
   Finan?né ceny: ví?az skupiny 100 EUR, druhé miesto 50 EUR.
   Ví?az skupiny postupuje do nasledujúceho finále, druhé miesto ako náhradník do finále.
  3. 25. ?rvr?finále v skupinách po 11 a? 13 hrá?ov
   pre v?etkých ?al?ích prihlásených hrá?ov
   Finan?ná cena: ví?az skupiny 50 EUR
   Ví?az skupiny postupuje do polofinále sú?a?e nasledujúceho ro?níka.

  Do sú?a?e sa mô?ete prihlási? pomocou prihlá?ky na www.korsach.sk , alebo priamo poriadate?ovi sú?a?e Ivanovi ?ipkovi na ivancipka@gmail.com

  Dúfame, ?e nového ro?níka sa zú?astnia priaznivci ?achovej hry a získajú nové ohodnotenie ELO v ka?dej skupine.

  Pavol Polakovi?, sekretár ZK? SR

  25.02.2017
  CHAMPIONS LEAGUE 7

  Prihlá?ky dru?stiev do Champions division, Chellenger division a Promotion division je potrebné zasla? cez ICCF Direct entry najpozdej?ie do 16 aprí?a 2017. ?tart sú?a?e bude 15. mája 2017. Prípadné otázky zodpovie pán Sherwood Rusel: nttc@iccf.com.

  08.01.2017
  Do nového roku 2017 prajem slovenským kore?ponden?ným ?achistom v?etko najlep?ie, hlavne pevné zdravie a dobré výkony za ?achovnicou!

  Ing. Milan Manduch
  predseda ZK? SR

  04.01.2017
  EU KANDIDATES - 2017 hrané webserverom

  Vedúci byra europských turnajov pán Marco Caressa vypisuje ME jednotlivcov ?Kandidates?, ktorých skupiny budú ?tartova? 15. marca 2017 ako turnaje hrané webserverom. Skupiny sú 13 ?lenné, av?ak organizátor turnaja má pravo zmeni? po?et hrá?ov v skupinách na 11, 15, alebo 17. pod?a po?tu prihlá?ok hrá?ov s kvalifikáciou.

  Právo ú?asti v EU Kandidates 2017 majú:

  1. hrá?i s ELO v ?ase prihlá?ky min. 2.500 bodov
  2. nositelia titulu GM
  3. nositelia titulu SIM a s ELO min. 2.400 bodov
  4. nositelia titulu IM a s ELO min. 2.450 bodov
  5. hrá?i, ktorí v EU/SF/68 a 69 získali min. 55% mo?ných bodov (pokia? toto právo doteraz nevyu?ili)
  6. vítaz a druhý hrá? zo semifinálových skupín hraných po 1.1.2014
  7. hrá?i, ktorí v predchádzajúcom, alebo prebiehajúcom Finále získali 45% bodov a nezískali vy??iu kvalifikáciu
  8. hrá?i, ktorí v predchádzajúcich Kandidátskych turnajoch získali 55% mo?ných bodov a nezískali vy??iu kvalifikáciu

  Ví?azi skupín EU Kandidates a hrá?i umiestnení na 2. mieste získajú právo hra? EU Finále.

  Vklad za jednu skupinu EU Kandidates je 15,0 EUR, ?.ú. ZK? SR:2623731052/1100, prihlá?ky posielajte najpozdej?ie do 18. februára 2017 na adresu : manduchm@korsach.sk.

  CCA - SR | www.korsach.sk Created by © 2005 WebCreative.info + Dr. Helbich Ján | All rights reserved |