Vitajte na stránke Združenia korešpondenčného šachu Slovenskej republiky.
The Correspondence Chess Association of the Slovak Republic
Viete, ?e ...

16.09.2017

... od roku 2016 zaviedla ICCF dva nov medzinrodn tituly - kandidt majstra v kore?ponden?nom ?achu (CCE - Correspondence Chess Expert) a majstra v kore?ponden?nom ?achu (CCM - Correspondence Chess Master)? Normy s pomerne nzko nastaven a je ove?a ?ah?ie ich splni? ako IM, SIM a GM. Na udelenie titulu ich muste splni? v dvoch turnajoch. Na Slovensku mme zatia? iba dvoch dr?ite?ov tchto titulov - CCE ?arvaga a CCE Murn. Prihl?ky do v?etkch turnajov ICCF prijma Ing. Kevick.

01.10.2017

... od 1.10.2017 nezaplatte za ?tart v s?a?iach ICCF ani jedno euro? Pod?a rozhodnutia Rady Zdru?enia zaplat v?etky nklady spojen s ?as?ou slovenskch hr?ov v s?a?iach ICCF z prostriedkov Zdru?enia.

Novinky

9.9.2018
Zpas Eurpa - Anglicko

ICCF ?tartuje 1.11.2018 priate?sk zpas Eurpa - Anglicko na 100 alebo 120 ?achovniciach. Ka?d hr? hr dve partie s ?asovou kontrolou 40 dn na 10 ?ahov. Ka?d federcia m prvo nominova? 4 hr?ov. Ak mte zujem si zahra?, hlste sa u Ing. Mandcha do 20.9.2018. Rada spomedzi prihlsench hr?ov nominuje 4.

16.5.2018
Nov spsob prihlasovania sa do turnajov ICCF

Upozor?ujeme Vs na nov spsob ako sa prihlsi? do turnajov ICCF. Doteraz ste sa prihlasovali prostrednctvom Ing. Kevickho alebo Ing. Mandcha, odteraz je nutn sa prihlsi? priamo na strnke ICCF. Uvdzame podrobnej? nvod, ako to urobi? - postupne sa preklikvate cez :

 • 1. "My registrations"
 • 2. "Register for an event"

 • Tu sa Vm zobrazia v?etky turnaje, do ktorch sa m?ete prihlsi? (naprklad ICCF Veterans Cup 11). Ak Vs zaujmaj nejak podrobnosti o turnaji, stla?te 3. "More informations", inak stla?te 4. "Enter"

 • Zobrazia sa kvalifika?n podmienky - Qualification requirements (napr. naroden 1.9.1958 a skr) a do przdneho obd??nika nap?ete dvod Va?ej kvalifikcie - Qualification reason(napr. dtum narodenia)

 • 5. "Next"
 • 6. "Register via national federation". A? teraz sa naozaj prihl?ka odo?le, doteraz m?ete proces prihlasovania kedyko?vek preru?i?. O spe?nom zaslan prihl?ky dostanete email a zrove? je o tom informovan delegt ICCF (Ing. Kevick alebo Ing. Mandch), ktor musia Va?u prihl?ku potvrdi?. V prpade, ?e turnaj je spoplatnen, Vs bud kontaktova? a dohodn spsob platby. Zatia? s turnaje ICCF pre ?lenov na?ej federcie bezplatn. Po spe?nej prihl?ke uvidte po kliknut na "My registrations" zoznam turnajov, do ktorch ste sa prihlsili.

25.3.2018
Nov dr?itelia titulov

Blaho?elme novm dr?ite?om titulu CCE Correspondence Chess Expert!

 • Berza, ?tefan
 • Hudk, Du?an
 • Zal?k, Vclav

Slovensko m prvho dr?ite?a titulu CCM Correspondence Chess Master! Blaho?elme!

 • Kloch?, Peter

25.03.2018
Russia 25

Rusk federcia ?tartuje 15.5.2018 trojetapov s?a? na po?es? 25. vro?ia zalo?enia Ruskej federcie kore?ponden?nho ?achu. Hr?i s elom vy??m ako 2400 a dr?itelia titulov SIM a GM maj prvo sa prihlsi? priamo do semifinle. Zkladn skupiny bud ma? 11 ?astnkov, do semifinle postupuj prv dvaja, prihlsi? sa m?e ka?d, bez oh?adu na rating. Hr sa zrchlenm tempom 10 ?ahov za 30 dn. Ak mte zujem si zahra?, hlste sa u Ing. Mandcha do 17.4.2018.

10.03.2018
Rating ICCF 2018/2

8.3.2018
42. Majstrovstv sveta - semifinle

ICCF ?tartuje 20.6.2018 semifinle majstrovstiev sveta. Ak mte zujem si zahra? a sp??ate podmienky, hlste sa u Ing. Mandcha do 10.5.2018.

Kvalifika?n podmienky pre ?tart v semifinle MS

 • ?astnci finle MS
 • najmenej 50% bodov v kandidtskom turnaji MS
 • najmenej 60% bodov v semifinle MS
 • 1.-2. miesto vo ?tvr?finle MS
 • 3.-4. miesto alebo najmenej 60% vo finle svetovho pohra
 • 3.-4. miesto alebo najmenej 60% vo finle Majstrovstiev Eurpy s priemerom najmenej 2451
 • 1.-2. miesto vo finle Majstrovstiev Eurpy s priemerom men?m ako 2450
 • nominovan hr?i federciou s elom > 2400
 • IM s ratingom najmenej 2500
 • SIM s ratingom najmenej 2450
 • GM s ratingom najmenej 2400
 • rating vy?? ako 2550

24.1.2018
Nov dr?itelia titulov CCE

Blaho?elme novm dr?ite?om titulu CCE Correspondence Chess Expert!

 • Brud?k, Jozef
 • Jakub?in, Milo?
 • Kloch?, Peter

24.1.2018
Majstrovstv Eurpy 2018 - kandidtsky turnaj

ICCF ?tartuje 15.3.2018 kandidtsky turnaj majstrovstiev Eurpy. Ak mte zujem si zahra? a sp??ate podmienky, hlste sa u Ing. Mandcha do 18.2.2018.

Kvalifika?n podmienky pre ?tart v kandidtskom turnaji

 • hr?i s ratingom vy??m ako 2500 v ?ase prihl?ky
 • GM
 • SIM s ratingom najmenej 2400
 • IM s ratingom najmenej 2450
 • ?astnci polofinle majstrovstiev Eurpy 68 a 69, ktor dosiahli najmenej 55% bodov
 • 1.-2. miesto v semifinle majstrovstiev Eurpy po 1.1.2014
 • ?astnci finle majstrovstiev Eurpy, ktor dosiahli najmenej 45% bodov
 • ?astnci kandidtskeho turnaja majstrovstiev Eurpy, ktor dosiahli najmenej 55% bodov

4.1.2018
42. Majstrovstv sveta - ?tvr?finle

ICCF ?tartuje 20.3.2018 ?tvr?finle majstrovstiev sveta. Ak mte zujem si zahra? a sp??ate podmienky, hlste sa u Ing. Mandcha do 31.1.2018.

Kvalifika?n podmienky pre ?tart vo ?tvr?finle MS

 • najmenej 40% bodov v kandidtskom turnaji MS
 • najmenej 50% bodov v semifinle MS
 • 3.-4. miesto alebo najmenej 60% vo ?tvr?finle MS
 • v?az majstrovskej skupiny (M)
 • najmenej 50% vo finle svetovho pohra
 • 3.-4. miesto alebo najmenej 60% vo finle Majstrovstiev Eurpy
 • nominovan hr?i federciou s elom <2400
 • IM s ratingom najmenej 2300
 • SIM s ratingom najmenej 2250
 • GM
 • rating vy?? ako 2500

4.1.2018
42. Majstrovstv sveta - ?tvr?finle

ICCF ?tartuje 20.3.2018 ?tvr?finle majstrovstiev sveta. Ak mte zujem si zahra? a sp??ate podmienky, hlste sa u Ing. Mandcha do 31.1.2018.

Kvalifika?n podmienky pre ?tart vo ?tvr?finle MS

 • najmenej 40% bodov v kandidtskom turnaji MS
 • najmenej 50% bodov v semifinle MS
 • 3.-4. miesto alebo najmenej 60% vo ?tvr?finle MS
 • v?az majstrovskej skupiny (M)
 • najmenej 50% vo finle svetovho pohra
 • 3.-4. miesto alebo najmenej 60% vo finle Majstrovstiev Eurpy
 • nominovan hr?i federciou s elom <2400
 • IM s ratingom najmenej 2300
 • SIM s ratingom najmenej 2250
 • GM
 • rating vy?? ako 2500
 • najmenej 40% bodov v kandidtskom turnaji MS
 • najmenej 50% bodov v semifinle MS
 • 3.-4. miesto alebo najmenej 60% vo ?tvr?finle MS
 • v?az majstrovskej skupiny (M)
 • najmenej 50% vo finle svetovho pohra
 • 3.-4. miesto alebo najmenej 60% vo finle Majstrovstiev Eurpy
 • nominovan hr?i federciou s elom <2400
 • IM s ratingom najmenej 2300
 • SIM s ratingom najmenej 2250
 • GM
 • rating vy?? ako 2500
 • 4.1.2018
  Zpas Rusko - svet na po?es? zosnulho Georga Pyricha

  ICCF v spoluprci s ruskou federciou poriada priate?sk zpas na 100 ?achovniciach. ?tart 20.3.2018. Ka?d federcia m mo?nos? delegova? 2 hr?ov, zujemcovia hlste sa u Ing. Mandcha do 25.1.2018. Rada nsledne schvli nominciu.

  • 15 ?achovnc s ratingom 2500+
  • 20 ?achovnc s ratingom 2400-2499
  • 20 ?achovnc s ratingom 2300-2399
  • 20 ?achovnc s ratingom 2200-2299
  • 10 ?achovnc s ratingom 2100-2199
  • 15 ?achovnc s ratingom 2099-

  4.1.2018
  Preh?ad ?asti slovenskch hr?ov v turnajoch ICCF

  Ing. Kevick zverejnil ako ka?doro?ne aktualizovan zoznam ?asti na?ich hr?ov v turnajoch ICCF v roku 2017. Njdete na ICCF 2017.

  4.1.2018
  4. pohr federcie Peru

  Federcia Peru ?tartuje 28.2.2018 4. pohr na po?es? Alfreda Cillniza. S?a? je trojetapov, v prvej etape si m?e zahra? ktoko?vek v skupinch po 7 hr?ov. ?astncky poplatok 7 EUR. Ak mte zujem si zahra?, hlste sa u Ing. Mandcha do 20.2.2018. Cena pre v?aza finle 1000 EUR.

  4.1.2018
  42. Majstrovstv sveta - ?tvr?finle

  ICCF ?tartuje 20.3.2018 ?tvr?finle majstrovstiev sveta. Ak mte zujem si zahra? a sp??ate podmienky, hlste sa u Ing. Mandcha do 31.1.2018.

  Kvalifika?n podmienky pre ?tart vo ?tvr?finle MS

  • najmenej 40% bodov v kandidtskom turnaji MS
  • najmenej 50% bodov v semifinle MS
  • 3.-4. miesto alebo najmenej 60% vo ?tvr?finle MS
  • v?az majstrovskej skupiny (M)
  • najmenej 50% vo finle svetovho pohra
  • 3.-4. miesto alebo najmenej 60% vo finle Majstrovstiev Eurpy
  • nominovan hr?i federciou s elom <2400
  • IM s ratingom najmenej 2300
  • SIM s ratingom najmenej 2250
  • GM
  • rating vy?? ako 2500

  4.1.2018
  Pozvacie turnaje nemeckej federcie

  Nemeck federcia ?tartuje 19.6.2018 sriu pozvacch turnajov, v ktorch nm ponkla mo?nos? nominova? hr?ov. Ak mte zujem a sp??ate podmienky ratingu (predpoklad 2018/2), hlste sa u Ing. Mandcha do 31.1.2018. Rada nsledne schvli nominciu.

  • GM04-A kategria 12 elo 2515+ 1 hr?
  • GM07-D kategria 7 elo 2415+ 1 hr?
  • GCM05-D kategria 5 elo 2365+ 1 hr?
  • CCM-CCE02B kategria 3 elo 2315+ 1 hr?
  • CCM-CCE02D kategria 0 elo 2240+ 1 hr?
  • BdF Diam 09 kategria 3 elo 2310+ 1 hr?ka
  • BdF Sma 09 kategria - elo 1900- 2 hr?i

  10.11.2017
  Zomrel Alexej Lelenko

  S hlbkou ?tos?ou Vm oznamujeme, ?e 10.11.2017 ns opustil n? dlhoro?n kamart, reprezentant SIM Alexej Lelenko. ?es? jeho pamiatke!

  15.10.2017
  Prv v?azstvo slovenskho hr?a v polofinle ME dru?stiev

  Rogos(SVK, 2492) - Claridge(WLS, 2352)
  1.d4 d5 2.c4 c6 3.Jc3 e6 4.Jf3 dxc4 5.a4 Sb4 6.e3 b5 7.Sd2 a5 8.axb5 Sxc3 9.Sxc3 cxb5 10.b3 Sb7 11.bxc4 b4 12.Sb2 Jf6 13.Sd3 Jbd7 14.O-O O-O 15.Jd2 Dc7 16.Sc2 h6 17.f3 e5 18.Kh1 Vfe8 19.d5 Jb6 20.Sd3 De7 21.f4 exf4 22.Vxf4 Dxe3 23.Vf3 1-0

  01.10.2017
  V?etky turnaje ICCF zadarmo!

  Vborn sprva pre v?etkch priaznivcov kore?ponden?nho ?achu na Slovensku. Rada Zdru?enia rozhodla, ?e v obdob od 1.10.2017 do 31.12.2018 uhrad v?etky nklady spojen so ?tartom slovenskch hr?ov v s?a?iach ICCF. Znamen to, ?e sa sta? prihlsi? a nemuste uhrdza? ?tartovn. Verme, ?e to prispeje k v??ej ?asti na?ich hr?ov. Vyu?ite tto ve?korys ponuku! Prihl?ky do v?etkch s?a? prijma Ing. Kevick.


  27.09.2017
  Tematick turnaje ICCF

  Vyu?ite mo?nos? odsk?a? si nov zahjenia bez rizika straty ratingu. Turnaje sa hraj dvojkolovo, s ka?dm sperom jednu partiu bielymi a jednu ?iernymi, hra? sa za?na od zadefinovanej pozcie. V?azi zkladnho kola postupuj do finle. Partie sa neposielaj na vpo?et ratingu. Prihl?ky prijma Ing. Kevick.Aktulne je mo?n sa prihlsi? do nasledovnch turnajov:

  • WSTT/SEA B90 Siclska, anglick tok, 5 hr?ov, 8 parti - 1 e4 c5 2 Jf3 d6 3 d4 cxd4 4 Jxd4 Jf6 5 Jc3 a6 6 Se3
  • WSTT/RD C42 Rusk, 5 hr?ov, 8 parti - 1 e4 e5 2 Jf3 Jf6
  • WSTT/KID E97 Kr?ovsk indick, 5 hr?ov, 8 parti - 1 d4 Jf6 2 c4 g6 3 Jc3 Sg7 4 e4 d6 5 Jf3 0-0 6 Se2 e5 7 0-0 Jc6 8 d5 Je7
  • WSTT/GD D80 Grnfeldova indick, 5 hr?ov, 8 parti - 1 d4 Jf6 2 c4 g6 3 Jc3 d5
  • WSTT/6/17 D00 Blackmar-Diemer Gambit, 7 hr?ov, 12 parti, zahjenie 1.11.2017 - 1 d4 d5 2 e4 dxe4 3 Jc3 Jf6 4 f3
  • WSTT/7/17 B70 Siclska, dra? variant, 7 hr?ov, 12 parti, zahjenie 15.12.2017 - 1 e4 c5 2 Jf3 d6 3 d4 cxd4 4 Jxd4 Jf6 5 Jc3 g6
  • WSTT/1/18 E81 Kr?ovsk indick, variant Smischa, 6 hr?ov, 10 parti, zahjenie 15.1.2018 - 1 d4 Jf6 2 c4 g6 3 Jc3 Sg7 4 e4 d6 5 f3

  24.09.2017
  22. Svetov pohr ICCF

  ICCF vypsala ?al? ro?nk populrnej s?a?e. Vyu?ite mo?nos? ma? ?ancu zahra? si so silnmi spermi u? v kvalifikcii! Prihlste sa u Ing. Kevickho do 5.11.2017, turnaj sa za?ne 15.12.2017.

  22.09.2017
  Slovensk hr?i vo vrcholovch turnajoch jednotlivcov ICCF

  20.09.2017
  Finle 11. MS ?ien a semifinle 12. MS ?ien

  Do 1.11.2017 sa m?ete prihlsi? do majstrovstiev sveta ?ien. Finle m prvo hra? LGM Hulecov, semifinle v?etky dr?ite?ky titulov LIM, LGM, prpadne ?eny s fixnm ratingom vy??m ako 2100 (LGM Karasov, LGM Luk?ov, LIM Pl?kov). Okrem nich m federcia prvo nominova? jednu hr?ku. V prpade V?ho zujmu sa hlste u Ing. Manducha (manduchm@korsach.sk).

  20.09.2017
  Turnaj FINJUB-55 Jubilee

  Do 15.10.2017 sa e?te m?ete prihlsi? do turnaja poriadanho fnskou federciou. Turnaj je trojstup?ov - zkladn kolo, semifinle a finle. Priamo do semifinle maj prvo prihlsi? sa hr?i s elom > 2300. Zkladn kolo sa hr v skupinch po 7 hr?ov, turnaj sa za?na 1.11.2017, ?as na rozm??anie je 40 dn na 10 ?ahov, vstupn poplatok 12 EUR je mo?n uhradi? cez PayPal (olavi.riikonen@elisanet.fi) alebo bankovm prevodom (IBAN: FI20 2065 1800 0794 65). Organiztor je Olli Ylnen, email: olli.ylonen@hotmail.com, ktormu za?lite prihl?ku a informciu o platbe. On Vm sptne potvrd registrciu.

  19.09.2017
  Finle 15. slovenskho pohra

  Po dvoch rokoch bojov sa skon?ilo finle 15. slovenskho pohra. V?azom sa stal Franti?ek Tunega pred Miroslavom Ga?im a Jnom Solrom

  19.09.2017
  Pripravuje sa priate?sk zpas proti Rusku

  V prpade V?ho zujmu reprezentova? Slovensko v prest?nom zpase kontaktujte pna ?ipku.

  17.09.2017
  Liga ?ampinov 2017

  Slovensko reprezentuj tri dru?stv. V lige A East Slovakia Chess v zostave Fenes, Marek, Lelenko, Ga?i, v lige B1 Termosat Chessfriends Rogos, Fe?o, Kevick, Rogos st. a v lige C1 Chess Club Travertin 2 Pl?kov, Brud?k, Solr, Tyle?ek

  15.09.2017
  Vsledky reprezenta?nch dru?stiev

  Bohu?ia?, predchdzajce obdobie nem?eme hodnoti? ako spe?n. Tesne nm u?iel postup do finle Olympidy a aj do finle Majstrovstiev Eurpy. Tak?e po dlhom ?ase nemme ?iadne dru?stvo vo finlovch bojoch. Zostva len veri?, ?e aktulne reprezentcie zabojuj o postup v obidvoch s?a?iach. Napriek nespechu je potrebn vyzdvihn? vborn vsledky Rogosa, Polka a Ga?iho, ktor vyhrali svoje ?achovnice. ?eny v 10. Olympide skon?ia v strede tabu?ky napriek vbornmu vkonu Lacovej na 4. ?achovnici

  Kvalifikcia 20. Olympidy

  • 1. Rogos +3 (1.)
  • 2. Polakovi? 0 (5.)
  • 3. Fe?o +2 (3.)
  • 4. Manduch -1 (6.)
  • 5. Polk +2 (1.)
  • 6. Me?ko +1 (5.)

  Kvalifikcia 21. Olympidy

  • 1. Rogos
  • 2. Fe?o
  • 3. Polakovi?
  • 4. Ga?i
  • 5. Manduch
  • 6. Me?ko

  Finle 10. Olympidy ?ien

  • 1. Karasov -1 (2 neukon?en)
  • 2. Luk?ov +1
  • 3. Pl?kov / Bla?ejov 0 (2)
  • 4. Lacov +6

  Finle 9. Majstrovstiev Eurpy

  • 1. Hefka -2 (11.)
  • 2. Trembeck 0 (6.)
  • 3. Marczell/Vesel 0 (7.)
  • 4. Kolesr 0 (7.)
  • 5. Rogos 0 (6.)
  • 6. Pa?ko 0 (7.)
  • 7. Drugda -1 (11.)
  • 8. Helbich +2 (4.)

  Semifinle 10. Majstrovstiev Eurpy

  • 1. Eiben +1 (3.)
  • 2. ?avajda +2 (2.)
  • 3. Fe?o -1 (8.)
  • 4. Csjernyik +2 (3.)
  • 5. Wrschner -1 (8.)
  • 6. Me?ko -1 (8.)
  • 7. Ga?i +3 (1.)
  • 8. Gbri? 0 (7.)

  Semifinle 11. Majstrovstiev Eurpy

  • 1. Pa?ko
  • 2. Kolesr
  • 3. Helbich
  • 4. Rogos
  • 5. ?avajda
  • 6. Fe?o
  • 7. Eiben
  • 8. Polakovi?

  15.09.2017
  Rating ICCF 2017/4

  14.09.2017
  10. majstrovstv sveta ?ien

  Mlad slovensk ?achistka Slavomra Hulecov vybojovala pre Slovensko mimoriadny spech, ke? vo finle majstrovstiev sveta ?ien obsadila 3. miesto. Tmto vsledkom zrove? dosiahla udelenie titulu LGM. Srde?ne blaho?elme!

  14.09.2017
  70. kongres ICCF

  Tohtoro?n kongres sa uskuto?nil v d?och 3.-8.9.2017 v bulharskej Albene. Prvkrt boli na webe ICCF dopredu sformulovan otzky, o ktorch sa bude hlasova?. Vrazne to zv?ilo rchlos? a vkonnos? kongresu, ke??e v??ina delegtov pri?la u? dobre pripraven, s jasnm nzorom na hlasovanie. Diskuzia potom bola krat?ia a zameran na vyjasnenie si niektorch nejasnost. Podrobn program si m?ete pozrie? na strnke ICCF. Vsledky hlasovania zhrnul prezident ICCF Eric Ruch v prspevku na strnke ICCF (adopted = prijat, defeated = zamietnut). Za Slovensko sa ako delegt z?astnil Jn Helbich a medaily si pri?la prevzia? Slavomra Hulecov.

  Najzaujmavej?ie body rokovania :

  • Slovensko m dve nov ve?majsterky LGM Eva Karasov a LGM Slavomra Hulecov. Blaho?elme!
  • Novm ?lenom ICCF sa stala Indonzia, naopak bolo vyl?en Tunisko z dvodu neplatenia prspevkov.
  • Boli schvlen finan?n a auditorsk sprvy bez pripomienok.
  • Ka?d federcia m od roku 2018 prvo poriada? na servri zadarmo turnaje s 210 partiami (doteraz bolo 105 parti) = 2 turnaje s 15 hr?mi.
  • Bol zamietnut nvrh na integrovanie ?achu 960 do titulov ICCF (je to predsa len in disciplna).
  • Od druhho ?tvr?roku sa po novom po?ta rating hr?ov a normy na zskanie titulov. Bolo kon?tatovan, ?e e?te nie je mo?n vyhodnoti? prnos vzh?adom na krtkos? ?asu.
  • Hr?i, ktor splnia tituly CCM a CCE si m?u potvrdenie o ich splnen stiahnu? zo strnky ICCF a na vlastn nklady kpi? aj medailu priamo od vrobcu. Podrobnosti bud zverejnen na strnke ICCF.
  • Bol schvlen rozpo?et na ?al? rozvoj servru ICCF.
  • Na zasadnut eurpskej zny sa diskutovalo o nesprvnom postupovom k??i do finle majstrovstiev Eurpy dru?stiev. Na kor Slovenska a Ukrajiny postpili ?esko a Anglicko s ove?a hor?mi vsledkami z inej skupiny. Vyjadrili sme nespokojnos? a po?iadali o frovej?ie pravidl do budcnosti (u? v tohtoro?nch ME s zapracovan). Angli?ania naopak sa ctili ukrivden, ?e si pod?a pravidiel vybojovali postup a zo v?etkch strn ich bombardovali, ?e ten postup je nefr. Predseda zny Marco Caressa, ktor problm spsobil, sa kongresu nez?astnil, jeho zstupca Sergey Grodzensky e?te pred ?tartom finle navrhol, aby sa po?et z?astnench krajn roz?ril o Slovensko a Ukrajinu, ?o podporil aj prezident ICCF Eric Ruch. Bohu?ia? Anglicko a ?vaj?iarsko s tm neshlasilo a my hrme len semifinle.
  • Nie je jasn, kde sa uskuto?nia ?al?ie kongresy, ke??e neboli podan ?iadne ?iadosti. Neoficilne zujem prejavila Ju?n Afrika 2018, Anglicko 2019 a USA 2020

  Zmeny v pravidlch :

  • Kapitn m?e by? kapitnom iba jednho dru?stva v danej skupine
  • Predl?uje sa termn na zaslanie analzy na odhad partie zo 7 na 14 dn. V prpade nezaslania odhadu nebude automaticky partia ozna?en ako prehran, ale bude dan za remzu (samozrejme ak sper nepo?aduje vhru)
  • Nebola schvlen mo?nos? pou?i? tablebase 7-kame?ov na ukon?enie partie (platia stle 6-kame?ov tablebase).
  • Bolo v?ak schvlen zru?nie pravidla 50 ?ahov pre pozcie so 7 kame?mi (niektor pozcie vy?aduj a? viac ako 500 ?ahov na dkaz o vhre).
  • Po odohrat 10 ?ahov od ponuky remzy je mo?n ju znovu ponknu?.

  30.08.2017
  Zomrel Standa Kuchy?a

  S hlbkou ?tos?ou Vm oznamujeme, ?e 25.8.2017 ns opustil n? dlhoro?n webmaster strnky www.korsach.sk Standa Kuchy?a. ?es? jeho pamiatke!

  30.06.2017
  Semifinle ME na rok 2017

  Vedci byra europskch turnajov, pn Madonia Leonardo vypisuje SEMIFINLE ME jednotlivcov pre rok 2017, ktorho skupiny bud ?tartova? 20. septembra 2017.

  Podrobnosti s zverejnen na strnke www.iccf.com. Pod?a tchto propozci m?u ?tartova? v?etci hr?i s ELO vy??m ako 2300.

  Prihl?ky najpozdej?ie do 7. septembra 2017 prijma pn Ing. Mandch ? adresa: manduchm@korsach.sk

  07.06.2017
  Kandidtsk turnaj 37. MS

  ICCF vypsala 37. Kandidtsky turnaj MS jednotlivcov hran webserverom pre rok 2017 so ?tartom jednotlivch skupn 20.9.2017..

  Podrobnosti s zverejnen na strnke www.iccf.com

  Prihl?ky najpozdej?ie do 30. jla 2017 prijma pn Ing. Mandch ? adresa: manduchm@korsach.sk

  05.04.2017
  Aktualizovan Elo ICCF Platn od 1.4.2017
  TOP 20 na?ch aktvnch hr?ov:

  1. 950194 GM Veselý, Pavol 2583
  2. 950055 GM Hefka, Vladimír 2564
  3. 950321 SIM Paško, Peter 2541
  4. 950268 SIM Fenes, Ladislav 2532
  5. 950297 SIM Kolesar, Marek 2528
  6. 950334 SIM Trembeckí, Lubos 2519
  7. 950295 SIM Helbich, Ján 2516
  8. 950095 SIM Drugda, Miloš 2493
  9. 950042 SIM Prívara, Igor 2493
  10. 950306 SIM Rogos, Ján 2492
  11. 950263 SIM Csjernyik, Ján 2487
  12. 950003 SIM Čavajda, Ivan 2470
  13. 950160 SIM Eiben, Pavel 2461
  14. 950053 SIM Fečo, Ján 2461
  15. 950238 SIM Marek, Stanislav 2458
  16. 950041 SIM Polakovič, Pavol 2454
  17. 950192 SIM Würschner, Miroslav 2431
  18. 950339  Polák, Vratko 2428
  19. 950240 SIM Lelenko, Alexej 2424
  20. 950028 GM Lanč, Alois 2422

  05.04.2017
  10. SVETOV POHR VETERNOV

  ICCF vypsala nov u? 10. ro?nk ob?benho svetovho pohra veternov ?tart predkola sa predpoklad 1.9.2017.

  Podrobnosti s zverejnen na strnke www.iccf.com

  Prihl?ky posielajte od 1.6.2017 tradi?ne, t.j. vypsanm a odoslanm formulru pre medzinrodn kore?pon?n turnaje ? uzvierka prihl?ok je do 31.7.2017. Vklad je 12,0 EUR za jednu skupinu

  20.03.2017
  ICCF vypsala Semifinle 41.MS jednotlivcov pre rok 2017 so ?tartom 20.6.2017

  Prvo ?asti:

  • ?astnci finle MS jednotlivcov (ak nemaj vy??iu kvalifikciu)
  • ?astnc kandidtskych turnajov (CT), ak zskali aspo? 50 % mo?nch bodov (ak nemaj vy??iu kvalifikciu)
  • ?astnci semifinle MS jednotlivcov, ak zskali aspo? 60 % mo?nch bodov
  • hr?i, ktor obsadili 1.-2.miesto v predkole MS jednotlivcov (Preliminaries)
  • ?astnci finle Svetovho pohra, ak zskali aspo? 60 % mo?nch bodov
  • ?astnci finle zny ICCF s kat. 9, ak zskali aspo? 60 % mo?nch bodov
  • hr?i, ktor obsadili vo finle zny ICCF s kat. 8 alebo ni??ou 1.-2. miesto
  • hr?i s titulom GM a min. ratingom 2400
  • hr?i s titulom SIM a min. ratingom 2450
  • hr?i s titulom IM a min. ratingom 2500
  • hr?i bez titulu s min. ratingom 2550

  Prihl?ky zasielajte najpozdej?ie do 10.5.2017 na adresu: manduchm@korsach.sk.

  8.3.2017
  Zdru?enie kore?ponden?nho ?achu SR vypisuje:
  Nov ro?nk majstrovstiev Slovenska jednotlivcov:

  Hra bude prebieha? pomocou "Server iccf".
  Z?astni? sa m?e ka?d zujemca - BEZ POPLATKU.

  1. 23. finle za ?asti 13 a? 15 hr?ov
   prvo ?asti maj hr?i, ktor sa umiestnili na 1. a? 6 mieste v 22. finle
   - v?azi polofinlovch skupn
   - hr?i s ELO nad 2400 pod?a vberu Rady
   Cen fond finle je 1500 EUR rozdelen pod?a umiestnenia (500, 400, 300, 200, 100)
  2. 24. polofinle v skupinch po 13 hr?ov
   prvo ?asti maj hr?i na 2 a? 5 mieste z poslednho ro?nka polofinle
   v?azi ?trv?finlovch skupn a hr?i z 22. finle, ktor si neudr?ali ?as? vo finle
   - hr?i s ELO nad 2300 pod?a vberu Rady
   Finan?n ceny: v?az skupiny 100 EUR, druh miesto 50 EUR.
   V?az skupiny postupuje do nasledujceho finle, druh miesto ako nhradnk do finle.
  3. 25. ?rvr?finle v skupinch po 11 a? 13 hr?ov
   pre v?etkch ?al?ch prihlsench hr?ov
   Finan?n cena: v?az skupiny 50 EUR
   V?az skupiny postupuje do polofinle s?a?e nasledujceho ro?nka.

  Do s?a?e sa m?ete prihlsi? pomocou prihl?ky na www.korsach.sk , alebo priamo poriadate?ovi s?a?e Ivanovi ?ipkovi na ivancipka@gmail.com

  Dfame, ?e novho ro?nka sa z?astnia priaznivci ?achovej hry a zskaj nov ohodnotenie ELO v ka?dej skupine.

  Pavol Polakovi?, sekretr ZK? SR

  25.02.2017
  CHAMPIONS LEAGUE 7

  Prihl?ky dru?stiev do Champions division, Chellenger division a Promotion division je potrebn zasla? cez ICCF Direct entry najpozdej?ie do 16 apr?a 2017. ?tart s?a?e bude 15. mja 2017. Prpadn otzky zodpovie pn Sherwood Rusel: nttc@iccf.com.

  08.01.2017
  Do novho roku 2017 prajem slovenskm kore?ponden?nm ?achistom v?etko najlep?ie, hlavne pevn zdravie a dobr vkony za ?achovnicou!

  Ing. Milan Manduch
  predseda ZK? SR

  04.01.2017
  EU KANDIDATES - 2017 hran webserverom

  Vedci byra europskch turnajov pn Marco Caressa vypisuje ME jednotlivcov ?Kandidates?, ktorch skupiny bud ?tartova? 15. marca 2017 ako turnaje hran webserverom. Skupiny s 13 ?lenn, av?ak organiztor turnaja m pravo zmeni? po?et hr?ov v skupinch na 11, 15, alebo 17. pod?a po?tu prihl?ok hr?ov s kvalifikciou.

  Prvo ?asti v EU Kandidates 2017 maj:

  1. hr?i s ELO v ?ase prihl?ky min. 2.500 bodov
  2. nositelia titulu GM
  3. nositelia titulu SIM a s ELO min. 2.400 bodov
  4. nositelia titulu IM a s ELO min. 2.450 bodov
  5. hr?i, ktor v EU/SF/68 a 69 zskali min. 55% mo?nch bodov (pokia? toto prvo doteraz nevyu?ili)
  6. vtaz a druh hr? zo semifinlovch skupn hranch po 1.1.2014
  7. hr?i, ktor v predchdzajcom, alebo prebiehajcom Finle zskali 45% bodov a nezskali vy??iu kvalifikciu
  8. hr?i, ktor v predchdzajcich Kandidtskych turnajoch zskali 55% mo?nch bodov a nezskali vy??iu kvalifikciu

  V?azi skupn EU Kandidates a hr?i umiestnen na 2. mieste zskaj prvo hra? EU Finle.

  Vklad za jednu skupinu EU Kandidates je 15,0 EUR, ?.. ZK? SR:2623731052/1100, prihl?ky posielajte najpozdej?ie do 18. februra 2017 na adresu : manduchm@korsach.sk.

  CCA - SR | www.korsach.sk Created by © 2005 WebCreative.info + Dr. Helbich Ján | All rights reserved |